Simhallar passar för privat drift

Konkurrens anses allmänt vara ett medel för att stimulera utveckling och effektivitet. Verksamheten i bad- och friskvårdsanläggningar lämpar sig synnerligen väl för att pröva alternativa driftsformer. Det beror på en rad faktorer.

Hållbar kompetens

De flesta kommuner har bara en eller högst ett par simhallar. Det försvårar att bygga upp hållbar kompetens inom den egna  organisationen. Verksamheten blir ofta sårbar och beroende av enstaka nyckelpersoner. En entreprenör med bad och friskvård som kärnverksamhet kan erbjuda både bredd- och spetskompetens

 

Kunskap och erfarenhet

Många kommuner bygger nya simhallar, vilket kan ställa förändrade krav på erfarenhet hos personalen. Det gäller inte minst när den nya verksamheten ska planeras och påbörjas. En aktör som gjort det många gånger tidigare kan säkra att det fungerar friktionsfritt.

 

Fördelar för personalen

För personal som arbetar i en bad- och friskvårdsanläggning finns fördelar med att ha en arbetsgivare som har som affärsidé att driva verksamhet inom detta område. Det finns naturliga kontakter för erfarenhetsutbyte och nya karriärvägar öppnas.

 

Konkurrenskraftig marknadsföring

Simhallar konkurrerar med andra fritidsaktiviteter om att locka till sig besökare. Denna konkurrens har över tid blivit tuffare, vilket ställer ökade krav på att löpande utveckla verksamhet och att ha en effektiv marknadsföring. Behovet av att en professionell aktör driver verksamheten accentueras.   

Bad- och friskvårdsanläggningar erbjuder mot betalning tjänster till dem  som besöker anläggningarna. Inom kommunerna är detta en relativt udda verksamhet, som ligger vid sidan om kärnverksamheterna.

Gemensamt intresse att utveckla

Verksamheten är beroende av intäkter från de gäster som besöker anläggningarna. Det gör kommunen och entreprenören har ett gemensamt intresse av att utveckla anläggningen så att den lockar fler besökare. Det minskar behovet för kommunen att i ett avtal på detaljnivå styra verksamheten. 

I simhallar finns ofta förutsättningar för att göra  verksamhetsanknutna investeringar som gör att anläggningarna blir mer attraktiva. Fler besök gör investeringarna ekonomiskt lönsamma. Många kommuner har svårt att hantera denna typ av investeringar, särskilt när konkurrerar om investeringsutrymme med trängande behov inom skola och omsorg. För en entreprenör faller det sig naturligt att göra de investeringar som förbättrar verksamheten och ger ekonomisk vinst.

Gym och relax

I många bad- och friskvårdsanläggningar finns gym och relaxavdelningar. Det är verksamheter där kommunen konkurrerar med privata aktörer. Både med hänsyn till kommunallagen och konkurrenslagen kan det vara tveksamt att kommuner driver verksamheter där det finns en fungerande privat marknad. För en privat aktör finns inga sådana restriktioner.